-

Diagnose, zelfzorgmiddelen en email consulten en klassieke homeopathie

De waarde van een diagnose binnen klassieke homeopathie

De werkwijze van een klassiek homeopaat is fundamenteel anders dan die in de reguliere geneeskunde. Een klassiek homeopaat zoekt namelijk naar een passend homeopathisch middel door het totaal aan klachten te bestuderen, ordenen en analyseren. Met klachten wordt niet bedoeld de diagnosen of ziekten waaraan men leidt maar daadwerkelijk de symptomen die men heeft. Het is dus niet de bedoeling om een middel tegen astma, eczeem of een combinatie van ziekten zoals migraine en reuma te geven. Wel wordt er gekeken naar de combinatie van individuele symptomen en eigenschappen.

Uiteraard wil dat niet zeggen dat de medische aspecten totaal niet aan bod komen en dat de aandacht alleen uitgaat naar homeopathisch relevante informatie. Uiteraard zal een homeopaat in de gaten houden of de klachten niet dusdanig zijn dat nader onderzoek verstandig is. In dat geval, dus als er een vermoeden is dat er iets niet in orde is, zal een homeopaat de patiënt doorverwijzen naar de huisarts.

In de reguliere geneeskunde is het dus van belang om de symptomen dusdanig samen te vatten dat er een diagnose uit komt. De unieke variatie van symptomen van elke patiënt binnen deze diagnose is voor de reguliere arts niet relevant. Door te zoeken naar een diagnose worden de klachten van de patiënten gegeneraliseerd. Aan de hand van deze algemene, gegeneraliseerde diagnose kan een therapie (medicatie of iets anders) worden geadviseerd. Kortom de patiënt wordt ingedeeld in een bepaalde diagnose of indien noodzakelijk verschillende diagnosen. Er wordt niet naar het geheel aan klachten of de individuele ervaringen gekeken.

Voor een klassiek homeopaat is een diagnose juist niet relevant voor de keuze van het middel. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin 2 vrouwen naar een klassiek homeopaat gaan met dezelfde diagnose, namelijk overgangsklachten. Beide vrouwen hebben last van stemmingswisselingen, opvliegers, veranderingen met betrekking tot de menstruatie en hebben last van transpiratie. Deze klachten treden op rond het 50e levensjaar. Echter de ene vrouw krijgt ook te maken met gevoelens van jaloezie, kan strak zittende kleding minder goed verdragen, ervaart hartkloppingen, heeft meer behoefte aan seksualiteit en zoekt de frisse lucht op omdat ze zich slechter voelt in warme ruimten. Bij de andere vrouw voert irritatie de boventoon, ze heeft het vooral koud, heeft een afkeer van seksualiteit en zoekt afleiding en verbetering door te gaan sporten en bewegen. De eerste vrouw zou het middel Lachesis Muta krijgen terwijl de tweede vrouw Sepia Officinalis krijgt. Kortom de diagnose op zichzelf is niet bepalend voor het middel maar het totaal aan klachten.

Door onderscheid te maken tussen de individuele klachten en het daarbij behorende middel te geven is de kans groot dat u permanent van de klachten af raakt (voor zover de klachten omkeerbaar zijn). Door rekening te houden met het zieke individu kan het lichaam geprikkeld worden om zelf het probleem op te lossen waardoor geen afhankelijkheid ontstaat van hulp van buitenaf. Dit in tegenstelling tot reguliere medicatie en algemene zelfzorgmiddelen waarbij men vaak voor zeer lange perioden afhankelijk is van het product omdat als men ermee stopt de klachten terug komen. Dat komt omdat men geen rekening houdt met de individuele ‘behoeften’.

Het is echter niet zo dat de diagnose totaal geen rol speelt binnen de klassieke homeopathie. De diagnose heeft zoals besproken geen rol bij de keuze van het middel, maar heeft wel een functie bij het bepalen van de prognose. Het is nogal een verschil als pijnklachten in de knieën veroorzaakt blijken te worden door artrose of door een ontsteking. Het verschil is het maximaal te behalen resultaat en de termijn waarop de klachten kunnen veranderen.

Consulten per email

In deze tijd komt het steeds meer voor dat mensen per email een oplossing zoeken voor hun klachten. Het is namelijk een snelle en makkelijke methode omdat men op elk moment van de dag een email kan schrijven, men hoeft niet naar de homeopaat toe en men hoeft niet gedurende 1-2 uur een gesprek te voeren. Ook speelt afstand bij email consulten geen rol.

Er kleven echter ook nadelen aan consulten per email en telefoon, die ik zal proberen toe te lichten.

Aangezien een klassiek homeopaat niet werkt vanuit een diagnose maar vanuit de specifieke symptomen en eigenschappen is het niet mogelijk om een middel voor te schrijven op basis van het feit dat iemand astma heeft of leidt aan hooikoorts. De klachten moeten in meer detail beschreven worden anders lukt het niet om een keuze te maken uit de vele middelen tegen astma en hooikoorts. Het is zelden mogelijk om deze klachten zo uitgebreid te beschrijven in een email.

Een email is snel geschreven en kan veel informatie bevatten maar doorgaans is de informatie erg summier en is het daardoor niet mogelijk om hieruit een specifiek middel te destilleren. De kracht van de klassieke homeopathie zit juist in de persoonlijke aandacht, het rekening houden met het totaalbeeld, de oorzaken en gevolgen en het verloop van het ziektebeeld. Dit past dus niet bij email consulten.

Om wel voldoende informatie te verzamelen is het daarom noodzakelijk om een consult te plannen zodat alles goed besproken kan worden. Daarbij komt ook de factor van non-verbale communicatie om de hoek kijken. Een factor die bij email en telefonisch contact nagenoeg afwezig is. Met behulp van non-verbale communicatie is de intensiteit van de individuele symptomen duidelijker in te schatten dan als die mogelijkheid er niet is. De manier waarop iemand iets zegt of de houding als iemand iets zegt kan aangeven dat er meer achter schuilt of dat het symptoom sterker is dan ik alleen zou kunnen achterhalen op basis van de exacte woorden.

Ook speelt observatie een belangrijke rol omdat het belangrijke aanwijzingen kan geven over een middel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verkleuringen, vlekken, littekens, moedervlekken, nagels of andere lichamelijke kenmerken maar ook bepaald gedrag, houdingen, enz. Komt iemand timide of assertief over? Dit soort kenmerken kan voor de patiënt doodnormaal zijn en dus niet het vermelden waard maar kunnen mogelijk de keuze voor de homeopaat vergemakkelijken. Ook is observatie door de homeopaat belangrijk omdat het beeld dat een ander schetst niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Dat speelt vooral soms bij ouders die het gedrag en karakter van hun kinderen beschrijven.

Vandaar dat er geen advies gegeven kan worden welk homeopathisch middel men het beste kan nemen aan de hand van een e-mail waarbij alleen enkele algemene klachten of diagnosen worden vermeld. Dit sluit niet aan op de zorgvuldige werkwijze en individuele benadering van de klassieke homeopathie. Men is waarschijnlijk gewend dat de werkwijze van een homeopaat hetzelfde is als bij de reguliere geneeskunde en dat het enige verschil zit in het gebruik van homeopathische middelen in plaats van reguliere medicatie.

Zou wel een middel voorgeschreven worden alleen op een diagnose, dan resulteert dit meestal in teleurstelling en onnodige kosten bij de patiënt. Het is dus niet een kwestie van niet willen maar het is een kwestie van een andere werkwijze. Het is uiteindelijk ook in het belang van de patiënt om een consult te plannen in plaats van een kort advies dat weinig kans op slagen heeft. Besluit u om voor klassieke homeopathie te kiezen dan past daar dus helaas geen email consult bij. Indien u wel een middel wilt gaan gebruiken op basis van uw algemene klachten omdat u bijvoorbeeld geen tijd heeft, consulten ‘een gedoe’ vindt of om welke andere reden dan ook niet naar een klassiek homeopaat gaat, dan is het verstandiger om een reformwinkel te bezoeken zodat men u daar kan informeren over zelfzorgmiddelen. Daar heeft men meer ervaring om op deze manier te werken.

Zelfzorg middelen

Veel mensen kiezen ervoor om zelfzorgmiddelen (middelen die niet gekocht worden op basis van advies van een bekwaam therapeut) voor hun chronische klachten zoals bijvoorbeeld eczeem, hooikoorts, menstruatieklachten, allergieën, gewrichtsklachten, overgangsklachten, slaapproblemen, blaasontstekingen, lage weerstand, etc. Vaak levert dat geen problemen op. Er zijn echter een aantal redenen waarom voor chronische klachten het gebruik van (homeopathische of natuurgeneeskundige) zelfzorgmiddelen in veel gevallen niet voordelig is ten opzichte van een klassiek homeopathische behandeling en het spreekwoord 'baat het niet dan schaad het niet' niet op gaat. Het kopen van homeopathische zelfzorgmiddelen in een winkel is altijd gebaseerd op klinische of complex homeopathie en niet op basis van klassieke homeopathie (oorspronkelijke vorm van homeopathie). Klinische/complex homeopathie wordt vooral vanwege commerciële motieven bedreven omdat met minimale inzet veel homeopatische middelen verkocht kunnen worden. Het zal echter duidelijk zijn dat homeopathische middelen een bepaald effect op lichaam en geest hebben anders zou het geen geneeskrachtige werking kunnen hebben. Bij verkeerd gebruik kan het zo zijn dat de effecten zeer ongewenst zijn. Dit wil ik graag hieronder toelichten.

De belangrijkste punten van (homeopathische) zelfzorg op een rijtje (ik zal deze toelichten in de daaropvolgende alinea's):

  • Geen effect - Beschrijvingen van middelen op internet kunnen interessant en leerzaam zijn, maar vervangen in geen enkel opzicht de volledige materia medica zoals die gebruikt wordt door een klassiek homeopaat. Men kan zich wel herkennen in bepaalde klachten maar dat wil niet zeggen dat het middel dat u tegen komt wel het juiste is. Zelfzorgmiddelen zijn niet gekozen op basis van sterke affiniteit tussen de zieke persoon en het middel maar op basis van een algemene diagnose. De kans is daarom zeer groot dat er geen affiniteit is en het middel daarom niet (voldoende) werkt waardoor het kopen en gebruiken van deze middelen zinloos is en alleen maar extra kosten met zich mee brengen.
  • Onderdrukking - Als het zelfzorgmiddel niet goed bij de zieke persoon past, dan kan het effect hebben (door het maar vaak genoeg in te nemen) door de bestaande klachten te onderdrukken in plaats van te genezen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid op de lange duur.
  • Extra klachten - Door langdurig middelen in te nemen kunt u onbewust een zogenaamde geneesmiddelproef doen waardoor klachten ontstaan als gevolg van het vele innemen van homeopathische middelen.
  • Beginverergering - Over het algemeen worden zelfzorgmiddelen niet in hogere potenties verkocht maar zou men die wel bestellen en innemen dan bestaat de kans op een flinke beginverergering van de klachten. Er zijn gevallen bekend waarbij die weken tot maanden aanhielden.
  • Complex homeopathie - Een aantal zelfzorgmiddelen bestaat uit complex homeopathie. Dat wil zeggen dat verschillende middelen bij elkaar zijn gedaan in de hoop dat een ervan het probleem waarvoor het middel wordt ingenomen aanpakt. Het probleem is dat het lichaam daardoor blootgesteld wordt aan verschillende (soms tegenstrijdige) prikkels en dat niets bekend is van de interactie van de middelen onderling.
  • Kosten - Meestal werken zelfzorg homeopathische middelen niet genezend bij chronische ziekten. De fabrikant vraagt echter dat de middelen vaak en langdurig ingenomen moeten worden en men moet per klacht een ander middel innemen. De kosten hiervoor zijn vaak hoger op de lange termijn gezien, dan een behandeling bij de klassiek homeopaat.
  • Medische begeleiding - Bij het gebruik van zelfzorgmiddelen is er vaak geen medische begeleiding. Er is niemand die mogelijk signaleert dat bepaalde, op het eerste gezicht onschuldig ogende klachten een gevolg zijn van een ernstige aandoening. Daardoor kan men soms te lang wachten voordat men medische hulp inroept.

Geen effect

De werking van homeopathische middelen is gebaseerd op een sterke affiniteit tussen de zieke persoon en het middel. Vergelijk het met een allergie: iemand met een allergie is alleen gevoelig voor één bepaalde stof en niet voor andere stoffen. Een kleine hoeveelheid van die stof waarvoor men allergisch is veroorzaakt al een behoorlijke reactie. Een andere analogie is misschien een slot en een sleutel. Op elk slot past een bepaalde sleutel en alleen die specifieke sleutel kan het slot openen. Zo werkt het ook ongeveer met homeopathische middelen: een middel werkt pas als het past bij de zieke persoon. Een middel voorschrijven op een diagnose (zoals vermoeidheid, eczeem, hoofdpijn, etc.) werkt vaak niet omdat het middel dat men op deze manier adviseert geen affiniteit heeft met de zieke persoon. Het uitzoeken van een middel dat de juiste affiniteit met het middel heeft gebeurt aan de hand van een repertorium en materia medica. Mmensen die zelfzorgmiddelen adviseren maken vaak geen gebruik hiervan en kunnen dus ook niet correct inschatten welke middelen een patiënt nodig heeft.

Ook zijn er mensen die aan de hand van beschrijvingen een homeopathisch middel voor zichzelf uitzoeken. Afgezien van het feit dat bovenstaande problemen hierbij ook een rol kunnen spelen zijn er ook andere problemen. Vaak kiest men een middel op basis van een beschrijving van een middel dat men ergens leest. Men gebruikt bijna nooit een repertorium zodat men niet of nauwelijks geattendeerd wordt op andere middelen die mogelijk beter passen bij de patiënt. Verder zijn homeopathische middelen in verschillende potenties ('sterkte') te koop. Bij klassieke homeopathie is het zo dat verschillende mensen verschillende potenties nodig kunnen hebben terwijl ze toch hetzelfde middel krijgen. Kiest men een veel te lage potentie dan kan er mogelijk geen effect zijn, terwijl als men een veel te hoge potentie kiest mogelijk een behoorlijke beginverergering kan ontstaan (die in enkele gevallen weken of zelfs maanden kan duren). Dus zelfs indien men voor zichzelf het juiste homeopathische middel zou kunnen uitkiezen dan is het natuurlijk de vraag of de potentie ('sterkte') wel goed is.

Uiteraard komt het ook voor dat een klassiek homeopaat een middel voorschrijft dat niet werkt maar de kans is kleiner dan bij middelen uit de winkel omdat de klassiek homeopaat meer 'gereedschapen' en informatie tot zijn beschikking heeft om wel het juiste middel te kiezen. Ook kan de klassiek homeopaat aan de hand van de reactie op ene middel bepalen of een hogere potentie wel effect heeft of niet.

Onderdrukking

Afhankelijk van de aard en sterkte van de zelfzorgmiddelen en de duur en frequentie van de inname ervan kan het zijn dat oppervlakkige klachten verdwijnen en daarvoor in de plaats ernstigere klachten ontstaan. Zeer waarschijnlijk is er dan geen sprake van genezing maar van onderdrukking. Door herhaaldelijke prikkeling van het organisme zullen de klachten verschuiven van minder naar meer belangrijke lichaamsdelen en functies. Indien u bijvoorbeeld met 'succes' enkele jaren zelfzorgmiddelen inneemt tegen eczeem of hooikoorts maar u op een gegeven moment last krijgt van bijvoorbeeld hoestklachten dan is er sprake van onderdrukking.

Een aspect dat belangrijk is bij een vergelijk tussen gebruik van zelfzorgmiddelen (op basis van klinische of complex homeopathie of natuurgeneeskundige producten) is dus onderdrukking. Binnen de klassieke homeopathie gaan we er van uit dat het lichaam op de minst schadelijke manier een uitweg of compensatie probeert te vinden voor stress (welke vorm dan ook) van buitenaf. Het ziek zijn is een vorm van onbalans en het lichaam probeert zo goed mogelijk om het lichaam te beschermen. Daardoor zal het proberen om zo lang mogelijk belangrijke organen en weefsels gezond te houden en daar minder belangrijke weefsels en organen voor ‘op te offeren’. Het lichaam begint tijdens het ziekteproces bij het eerste zwakke punt en gaat dan naar het volgende maar meer ernstige zwakke punt. Deze verschuiving vindt plaats doordat er meer stress is (in welke vorm dan ook) of het lichaam kan niet meer via deze weg compenseren. Door bijvoorbeeld jarenlang huidklachten te behandelen met zelfzorgmiddelen kan in sommige gevallen uiteindelijk overgegaan worden naar een volgend niveau in het ziekteproces namelijk dat klachten verschuiven van de huid naar andere organen of weefsels.

Een klassiek homeopaat weet wanneer de 'richting' waarin de klachten zich ontwikkelen positief of negatief is omdat deze als het goed is de hiërarchie van de ernst van klachten geleerd heeft. De klassiek homepaat is zich bewust van de negatieve mogelijkheden en zal hiermee tijdens vervolgconsulten rekening houden. Aan de hand van de ontwikkelingen van de symptomen kan deze dan ook bepalen of het voorgeschreven middel correct is of niet.

Extra klachten

Er is overigens ook een mogelijke complicatie bij het innemen van (homeopathische) zelfmedicatie op lange termijn. Homeopathische zelfzorgmiddelen kunnen, afhankelijk van de sterkte van het middel, hoe lang men het middel inneemt en de individuele gevoeligheid, op den duur klachten veroorzaken (die overigens mogelijk niets te maken hebben met de klacht waarvoor men het middel innam). Binnen de klassieke homeopathie achterhalen we namelijk de werking van een homeopathisch middel onder andere door het middel in langdurig verschillende sterkten aan mensen te geven en te noteren welke klachten daardoor ontstaan (zie onder andere ook het artikel over materia medica). Vergelijk het met bijvoorbeeld een allergie (huid) voor bepaalde antibiotica. De allergische huidreactie ontstaat vaak pas aan het einde of na de antibiotica kuur en niet direct vanaf het moment dat je de eerste antibiotica inneemt.

Een voorbeeld is het geven van verschillende homeopathische middelen tegen klachten tijdens het tanden krijgen bij baby’s. In veel producten zit het middel Chamomilla verwerkt. Chamomilla is een van de vele middelen die mogelijk effectief kunnen zijn bij het krijgen van tanden en niet het enige middel bij klachten tijdens het tanden krijgen. Dit middel kent als symptomen onder andere geïrriteerdheid, overgevoeligheid voor pijn en slecht slapen. Het kan zijn dat uw baby op den duur juist dit soort verschijnselen gaat vertonen als het gevoelig is voor Chamomilla en het dagelijks en langdurig binnenkrijgt. Uiteraard zijn deze ‘bijwerkingen’ niet te vergelijken met de bijwerkingen van reguliere medicijnen.

Een klassiek homeopaat geeft eenmalig een middel waardoor de kans op een geneesmiddelproef zeer klein is. Als het goed is kan de klassiek homeopaat aan de hand van het vervolgconsult bepalen wanneer het middel 'uitgewerkt' is en wanneer een middel weer herhaald wordt. In voorkomende gevallen kan bepaald worden hoe lang een middel gemiddeld werkt waardoor een frequentie van inname kan worden bepaald die veilig is en past bij de individuele situatie van de patiënt. Als het wel nodig blijkt te zijn om dagelijks een homeopathisch middel in te nemen dan kan de klassiek homeopaat extra klachten ten gevolge van te frequent innemen herkennen en de dosering aanpassen.

Beginverergering

De meeste zelfzorgproducten worden verkocht in zeer lage potenties (= sterkte) daardoor komt het nauwelijks voor dat er een beginverergering ontstaat. Indien men echter op basis van informatie van internet of familie en vrienden een middel bestelt in een te hoge potentie dan bestaat er een kleine kans op een hevige beginverergering. Er zijn gevallen bekend waarbij die begin verergering weken of maanden duurden.

Uiteraard kan een klassiek homeopaat ook een te hoge potentie kiezen waardoor een begin verergering ontstaat omdat er geen manier is om de juiste potentie exact te berekenen of kiezen. De keuze van de potentie is gebaseerd op ervaring en algemene richtlijnen. Een klassiek homeopaat weet echter wat hij of zij moet doen indien de beginverergering te heftig is en behandeld moet worden. Ook kan een klassiek homeopaat inschatten of de beginverergering het resultaat van een te hoge potentie is of een algemene verslechtering van de ziekte.

Complex homeopathie

Complex homeopathische middelen (de ingrediënten van middel bestaan uit verschillende homeopathische middelen) zijn het slechtst voor de gezondheid als het gaat om (homeopathische) zelfzorgmiddelen. Ook bestaan er tegenwoordig een homeopathische stroming (voornamelijk volgelingen die werken volgens de zogenaamde 'Ziekteklassificatie') die binnen een korte tijd (dezelfde dag of zelfde uur) verschillende middelen voorschrijven. Dit is in feite hetzelfde als complex homeopathie en gaat in tegen de homeopathische principes. Dat komt omdat het lichaam wordt bloot gesteld aan verschillende prikkels en niet bekend is wat de interactie is van de afzonderlijke ingrediënten. Vergelijk het met reguliere geneeskunde: er is waarschijnlijk geen arts die tegelijkertijd paracetamol, aspirine én ibuprofen voorschrijft om zo zeker te zijn dat een van die pijnstillers de pijn aanpakt. Binnen de klassieke homeopathie zijn voldoende voorbeelden bekend van het feit dat het mengen van 2 of meer middelen een ander resultaat geeft dan de som van de verschillende afzonderlijke elementen of dat men van te voren niet weet welke van de twee elementen de doorslag geeft bij het nieuwe symptoom.

Een klassiek homeopaat zal alleen middelen voorschrijven waarvan de werking volledig bekend is. Alle informatie kan men opzoeken in materia medica's. Als er een positief effect is dan weet de klassiek homeopaat ook welk middel dat effect heeft veroorzaakt en kan hiermee door gaan.

Kosten

Vanuit het financiële aspect gezien is het ook op de lange termijn goedkoper om bij een goede klassiek homeopaat in behandeling te gaan in plaats van zelf homeopathische middelen in te nemen. De kosten voor deze zelfmedicatie zijn vaak hoog omdat de fabrikant adviseert verschillende keren per dag en gedurende lange tijd middelen in te nemen. Als deze zelfmedicatie effect heeft dan werkt het vaak alleen voor één bepaalde klacht maar niet voor andere klachten waardoor men voor die klachten ook zelfzorgmiddelen in moet nemen. De werking van de zelfzorgmiddelen duurt vaak zo lang als men ze inneemt waardoor men niet kan stoppen bij chronische ziekten. Als het bedrag dat men jaarlijks moet uitgeven voor zelfzorgmiddelen vergeleken wordt met de behandeling door een erkend klassiek homeopaat (die normale prijzen hanteert) dan komt een jaar zelfzorgmiddelen innemen ongeveer overeen met minimaal 5-6 consulten bij een klassiek homeopaat (rekening houdend met restitutie via zorgverzekeraar die wel geldt voor homeopathische behandelingen en niet voor homeopathische zelfzorgmiddelen). In de meeste gevallen zal na 3-4 consulten wel duidelijk zijn of de behandeling aanslaat of niet en kan men de rest van de behandeling gebruiken als onderhoud. Zeker over een periode van 2 jaar of langer is het aanzienlijk goedkoper om de klachten te laten behandelen door een klassiek homeopaat. Als u dit vergelijkt met de voordelen die een klassiek homeopathische behandeling geeft ten opzichte van zelfzorgmiddelen dan is het verstandiger en vaak goedkoper om bij een klassiek homeopaat in behandeling te gaan.

Medische begeleiding

Indien u kiest voor een klassiek homeopathische behandeling dan zal zoals al eerder beschreven gekeken worden naar alle klachten maar ook of doorverwijzing naar de huisarts verstandig is. Het is mogelijk dat door alleen te kijken naar een bepaalde diagnose) niet duidelijk wordt dat er meer aan de hand is.

Conclusie

Vanwege de persoonlijke en uitgebreide werkwijze van een klassiek homeopaat is het niet mogelijk om per e-mail een middel te adviseren. Ook is dit lastig vanwege het feit dat de diagnose een zeer ondergeschikte rol speelt binnen de klassieke homeopathie.

Buiten de klassieke homeopathie gebeurt het natuurlijk vaak dat bepaalde producten, al dan niet homeopathisch, worden geadviseerd bij bepaalde klachten. Hieraan zitten echter nadelen verbonden zoals hogere kosten op de lange termijn, mogelijke onderdrukking van klachten, behandelen van slechts een gedeelte van de klachten en/of bijwerkingen. Vandaar dat het verstandiger is om een professionele klassiek homeopaat te raadplegen voor het behandelen van de klachten.

Homeopaat bij u in de buurt

Mocht u op zoek willen gaan naar een homeopaat om uw klachten te behandelen dan zijn deze tips om een bekwame homeopaat te herkennen mogelijk interessant.

Beoordeling

Hier kunt u uw mening over het artikel geven.

Uw beoordeling

Eventuele opmerkingen:

Eventueel uw email:

Anti-spam: hoeveel is 5+6?

   
Met betrekking tot het gebruik van deze informatie zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Deze informatie vindt u via deze link.

 

 

Nieuws

Copyright 2012 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design